اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام (FUIW)

(Federation of the Universities of the Islamic World (FUIW

 

اتحاديه دانشگاههاي جهان اسلام (FUIW) به عنوان يكي از نهادهاي وابسته به سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) نقش بسزايي در تعميق روابط كشورهاي اسلامي و ترويج همكاريهاي علمي پژوهشي بين دانشگاههاي كشورهاي عضو بر عهده دارد. اين مسأله به عنوان يكي از راهبردهاي اصلي سازمان كنفرانس اسلامي نيز مدنظرقرارگرفته است. همكاري بين دانشگاههاي مختلف كشورهاي اسلامي از طريق FUIW سامان دهي شده و با توجه به تنوع رشته هاي علمي هدايت و سازماندهي تخصصي مي گردد. دانشگاه دامغان از سال 2011 به عضويت اتحاديه دانشگاههاي جهان اسلام در آمده است و به دنبال آن است كه از سال 2015 به عضويت هيأت اجرايي FUIW درآيد.