اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام (FUIW)

اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام (FUIW)

(Federation of the Universities of the Islamic World (FUIW

 

اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام (FUIW) به عنوان یکی از نهادهای وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) نقش بسزایی در تعمیق روابط کشورهای اسلامی و ترویج همکاریهای علمی پژوهشی بین دانشگاههای کشورهای عضو بر عهده دارد. این مسأله به عنوان یکی از راهبردهای اصلی سازمان کنفرانس اسلامی نیز مدنظرقرارگرفته است. همکاری بین دانشگاههای مختلف کشورهای اسلامی از طریق FUIW سامان دهی شده و با توجه به تنوع رشته های علمی هدایت و سازماندهی تخصصی می گردد. دانشگاه دامغان از سال ۲۰۱۱ به عضویت اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام در آمده است و به دنبال آن است که از سال ۲۰۱۵ به عضویت هیأت اجرایی FUIW درآید.